Қамқоршылық кеңес

1.Жалпы ережелер 

Қамқоршылық кеңесінің жұмысы және оны «Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК-ға сайлау тәртібі туралы ереже (бұдан әрі — Ереже) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығы негізінде, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 44 бабының 9 тармағына сәйкес және «білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңесінің жұмысын ұйымдастырудың және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларына» сәйкес әзірленді және «Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» – (Қамқоршылық кеңес) және оны сайлау.

Қамқоршылық кеңесі «Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК әкімшілігімен, ата-аналар комитетімен, жергілікті атқарушы органдармен, мүдделі мемлекеттік органдармен және басқа да жеке және/немесе заңды тұлғалармен өзара жұмыс жасайды.

Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өз өкілеттіктерін орындауы ақысыз негізде жүзеге асырылады.

2.Қамқоршылық кеңесін сайлау тәртібі және құрамы

Қамқоршылық кеңестің құрамын тиісті саланың уәкілетті органы немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы орган бекітеді және қамқоршылық кеңестің мүшелігіне кандидаттардың жазбаша келісімімен алынған ұсыныстар негізінде қалыптастырылады.

Қамқоршылық кеңесінің құрамына:

1) жергілікті өкілді, атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдері;

2) жұмыс берушілер мен әлеуметтік әріптестердің өкілдері;

3) коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері (бар болса));

4) ата-аналар комитеті ұсынған курстардың әрбір параллелінен «Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК білім алушыларының бір ата-анасы немесе заңды өкілі;

5) қайырымдылық (бар болса).

«Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК директоры немесе оның орынбасары оның отырыстарына қатысады.

Қамқоршылық кеңестің құрамына Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы»Заңының 51-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар кірмейді.

Қамқоршылық кеңес мүшелерінің саны тақ болып табылады және бір-бірімен және колледж директорымен жақын туыстық пен қасиетке қатысы жоқ тоғыз адамнан кем болмайды. Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі бір жылды құрайды. Қамқоршылық кеңесінің мүшелері колледж қызметкерлерінің штатына кірмейді.

Мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылатын Қамқоршылық кеңес құрамындағы мүшелердің саны үш адамнан аспайды.

Қамқоршылық кеңестің басшысы Қамқоршылық кеңестің отырысында ашық дауыс беру жолымен көпшілік дауыспен сайланатын (қайта сайланатын) төраға болып табылады.

Мемлекеттік органдардың өкілдерін Қамқоршылық кеңесінің төрағасы сайламайды және оның міндеттерін орындамайды.

Қамқоршылық кеңестің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Қамқоршылық құрамның құрамына кіретін мемлекеттік органдардың өкілдерін қоспағанда, Қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша Қамқоршылық кеңес мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

Төраға Қамқоршылық кеңестің атынан әрекет етеді және осы Ережеге сәйкес оның қызметін қамтамасыз етеді.

Қамқоршылық кеңестің жұмысын Қамқоршылық кеңес сайлайтын хатшы қамтамасыз етеді.

  1. Қамқоршылық кеңесінің өкілеттігі

«Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК Қамқоршылық кеңесі»:

1) білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерінің құқықтарының сақталуына, сондай-ақ колледж есебіне түсетін қайырымдылық көмектің жұмсалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады;

2) колледж Жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар әзірлейді;

3) колледжді дамытудың басым бағыттары бойынша ұсыныстар әзірлейді;

4) колледжге қайырымдылық көмек түрінде түскен қаржы қаражатын бөлуге қатысады және оны мақсатты жұмсау туралы шешім қабылдайды;

5) колледж бюджетін қалыптастыру кезінде ұсыныстар әзірлейді;

6) тиісті саланың уәкілетті органына немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органға Қамқоршылық кеңес анықтаған колледж жұмысындағы кемшіліктерді жою туралы ұсыныстар енгізеді;

7) колледж директорының білім беру қызметін ұсыну, қайырымдылық көмекті пайдалану туралы есептерін тыңдайды және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру жөнінде шаралар қабылдайды;

8) колледж қызметінің мәселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, семинарларға қатысады;

9) колледж қызметімен, Білім беру ұйымының білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне ұсынылған жағдайлармен танысады, олармен колледж психологының қатысуымен әңгіме өткізеді;

Колледждің қызметкерлері (құрылымдық бөлімшелері) Қамқоршылық Кеңестің құзыретіне жататын мәселелер бойынша ақпарат беруге көмек көрсетеді.

  1. Қамқоршылық кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі

Қамқоршылық кеңестің отырысын оның төрағасы өз бастамасы бойынша, Қамқоршылық кеңес мүшелерінің жалпы санының үштен екісінің бастамасы бойынша шақырады.

Қамқоршылық кеңестің отырысын шақыру туралы хабарламаға Қамқоршылық кеңестің төрағасы қол қояды және қамқоршылық кеңес жұмыс істейтін колледждің мүшелеріне қажетті материалдармен бірге отырыс өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жіберіледі.

Хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны болады.

Хабарламаға баяндамашы көрсетілген отырыстың күн тәртібі, көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізу себептерін қарастыратын анықтамалық материалдар, Қамқоршылық кеңес мүшелеріне отырысқа ұсынылатын қажетті құжаттар қоса беріледі.

Қамқоршылық кеңес отырысын өткізу туралы хабарлама алған Қамқоршылық кеңес мүшесі оны өткізу күніне дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей Қамқоршылық кеңес хатшысына өзінің қатысуы немесе қатыспауы туралы хабарлайды.

Қамқоршылық кеңестің төрағасы Қамқоршылық кеңестің отырысын шақыру туралы ұсыныс түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақырады.

Қамқоршылық кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына бір реттен кем емес өткізіледі.

 Қамқоршылық кеңестің отырысы, егер қамқоршылық кеңестің барлық мүшелері оның өткізілетін уақыты мен орны туралы хабарланса және отырысқа оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, заңды болып табылады. Қамқоршылық кеңес мүшесінің өз дауысын Қамқоршылық кеңестің басқа мүшесіне немесе сенімхат бойынша тұлғаға беруіне жол берілмейді.

«Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК Қамқоршылық кеңесінің әрбір мүшесі дауыс беру кезінде бір дауысқа ие.

Қамқоршылық кеңестің шешімі оның қатысқан мүшелерінің көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қамқоршылық кеңес төрағасы, ал ол болмаған жағдайда Қамқоршылық кеңес төрағасының функцияларын жүзеге асыратын тұлға дауыс берген шешім қабылданады.

Қамқоршылық кеңестің шешімі хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан Қамқоршылық кеңестің барлық мүшелері қол қояды.

Хаттама Қамқоршылық кеңесінің отырысы өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде тиісті саланың уәкілетті органына немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органға жіберіледі.

Тиісті саланың уәкілетті органы немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы орган Қамқоршылық кеңес қабылдаған шешімдер туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

Білім беру ұйымдарына қайырымдылық көмек ерікті түрде өтеусіз негізде көрсетіледі және осы Ережеде көзделген тәртіппен Қамқоршылық кеңесінің шешімі бойынша ғана жұмсалады.

«Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК қабылдаған қайырымдылық көмектен түскен кез келген түсімдер Екінші деңгейдегі банкте ашылған шотқа аударылады.

Қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер мынадай мақсаттарға жұмсалады:

1) білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау;

2) колледждің материалдық-техникалық базасын жетілдіру;

3) спортты дамыту, дарынды балаларды қолдау;

Колледж жыл сайын қаржы жылының қорытындысы бойынша тиісті есепті колледждің, тиісті саланың уәкілетті органының, білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органның Интернет-ресурсында орналастыру арқылы қайырымдылық көмек қаражатын пайдалану және қозғалысы жөніндегі қызметтің нәтижелері туралы жұртшылықты хабардар етеді.

  1. Қамқоршылық кеңесінің жұмысын тоқтату

Қамқоршылық кеңесінің жұмысын тоқтату:

1) тиісті саланың уәкілетті органының немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органның бастамасы бойынша;

2) колледжді тарату және қайта құру кезінде.

Қамқоршылық кеңесінің мүшесі Қамқоршылық кеңесінің құрамынан шыға алады:

1) жеке бастамасы бойынша;

2) «Алматы Мемлекеттік бизнес колледжі» МКҚК  төрт ай ішінде ұйымдастырған жиналыстарында болмауы себебінен.

«Алматы мемлекеттік бизнес колледжі» МҚКК  қамқоршылық кеңесінің құрамы

Ұйым атауы
Қамқоршылық кеңес құрамы
Өкілі
Алматы мемлекеттік білім басқармасы мемлекеттік
қазыналық коммуналдық кәсіпорны «Алматы мемлекеттік бизнес колледжі»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Туриспаев Ержан «JnK engeneering»  ЖШС-ның президенті, «Kausar Business Consulting» ЖШС-нің директоры
қамқоршылық кеңес төрағасы
2. Маркина Людмила Юрьевна,  «ЭлектроКомплекс» ЖШС-ның қаржы директоры
 
3. Самет Әзімхан Серікханұлы «Айнул» ЖШС-нің технолог
маманы
 
4. Жаков Сергей 
Викторович «Астариод Б-612» кафесінің бас кондитері
 
5. Сарсенбаев Бекжан Қалиұлы, Алмалы ауданы қоғамдық
даму бөлімінің басшысы
 
6. Утебаева Мадина полиция капитаны Алмалы ауданы
полиция басқармасының жергілікті полиция қызметінің ювеналды полиция
бөлімшесінің учаскелік инспекторы
 
7. Пилипенко Юрий Александрович, «Expobest» Халықаралық
Ассоциациясының директоры
 
8.
Бекқайыров Нұрсұлтан Болатұлы,
«Nur Otan» партиясы жанындағы «Jas Otan» жастар қанаты
Алматы қалалық филиалының төрағасы
 
 
9. Укулсаева Шолпан Алиевна «Интерфуд» компаниясының
қызметкері
           
 1 мен А тобының
ата-аналар комитетінің өкілі
10. Ахан Рина, Алмалы ауданы
халыққа қызмет көрсету орталығының бас маманы
2 ВТиПО А тобының ата-аналар комитетінің өкілі
11. Тунгатова Жадыра
Серикхановна, «АВЕСТА» медициналық орталығының дәрігері
3 учет Втобының ата-аналар комитетінің өкілі
 

Қамқоршылар кеңес бойынша жұмыс жоспары 

2021 – 2022 

Іс-шаралар атауы

 

Жауапты орындаушы

Өткізу мерзімі

№1 Отырыс

Колледждің Қамқоршылық кеңес ұйымдастыру отырысы

 

1.       

Колледждің Қамқоршылық кеңес құрамын 2021-2022 оқу жылы ережесіне сәйкес таныстыру, Қамқорлық кеңесін бекіту

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

Қыркүйек

2.       

Қамқоршылық кеңесті құрудың негізгі бағыттарын анықтау, әдістемелік ұсыныстармен және

нормативтік-құқықтық базамен танысу

 

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

3.       

Қамқоршылық кеңесінің 2021-2022 жылына . жұмыс жоспарын бекіту

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

№2 Отырыс

Іс шараларды өткізуге колледжге көмек көрсету

 

1.       

Жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған білім алушыларға көмек көрсету

 

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

 

Желтоқсан

2.       

Әлеуметтік серіктестер базаларында білім алушылардың өндірістік және дипломалды практикасын өткізу .

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

3.       

Білім алушылар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу.

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

№3 Отырыс

Колледждің материалдық-техникалық базасын нығайту, қаржылық қолдау

 

1.       

Колледж аумағын абаттандыруға қатысу.

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

Наурыз 

2.       

Түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша бірлескен жұмысты ұйымдастыру

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

3.       

World Skills Kazakhstan – 2021 ұлттық чемпионатына дайындық.

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

№4 Отырыс
Колледждің Қамқоршылық кеңесінің жұмысын 2021-2022 оқу жылына қорытындылау

 

1.       

Алматы қаласының мемлекеттік мекемелерінің қатысуымен «Бос жұмыс орындары жәрмеңкесін» өткізу

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

Мамыр

2.       

Колледждің Қамқоршылық кеңесінің 2021-2022 оқу жылына  сәйкес қорытынды жұмысы

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі

 

3.       

 Қамқоршылық кеңестің 2021-2022оқу жылына жоспарланған жұмысы

ҚК мүшелері, колледж әкімшілігі