стратегиялық жоспар

Мазмұны

 

1.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫНЫҢ ПАСПОРТЫ «АМБК»....….……

3

2.

КІРІСПЕ …………………………………………………………………………..

5

3.

КОЛЛЕДЖДІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ, ОҒАН МІНЕЗДЕМЕ

6

4.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР, ТАПСЫРМАЛАР, ИНДИКАТОР МАҚСАТТАРЫ, ШАРАЛАР МЕНКӨРСЕТКІШ
НӘТИЖЕЛЕРІ
………………………………………………………………………………………..

 

24

5.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІС АУМАҚТАРЫ ………………………………....

36

6.

ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС………………………….……..

37

7

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ………………………………………………..……….

40

8

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР…………………………………………….

41

 

 

 

1.
МКҚК
«АМБК» СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

Ұйым атауы

Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын «Алматы мемлекеттік бизнес
колледжі» Алматы қаласының Білім басқармасы 

Колледж миссиясы

«Дәстүрді сақтай отырып, инновациларды
енгізу арқылы бизнеске бейімделген кәсіпкерлердің жаңа ұрпағын дайындау
»

Колледж болашақта

2023 жылы«Ең үздік
колледж» мәртебесін иеленужәне Алматы қ. үздік бес оқу орнының қатарына ену.

Стратегиялық мақсаттар 


ҚР білім және
ғылымның Мемлекеттік даму бағдарламасына сәйкес колледждің дамуы;


адам капиталының
дамуына сай тиімді, сапалы, заманауи білімберуді қалыптастыру;


оқу-әдістемелік
жұмысты жүргізу және кәсіптік білім беруді күшейту;


жастар арасында
жұмысшы мамандықтарды дәріптеуді жүргізу.

Стратегиялық тапсырмалар

1) білім беру қызметінің бәсекеге сай сапалы деңгейін
қамтамасыз ету;

2) ғылыми-техникалық және инновациялық стратегияның
жаңа технологияларын өңдеу және енгізу;

3) техникалық прогресстерді есепке ала отырып, оқушылардың практикалық
біліктіліктерін қалыптастыру үшін шеберханалар мен оқу лабораторияларын
жаңарту;

4)ТжКБ жүйесіндегі жаңарту жағдайларына сай өндірістік оқыту шеберлері
мен оқытушылардың кәсіби құзіреттілігін жетілдіру;

5) жанбасына шаққандағы қаржыландыруды есепке ала отырып, кәсіптік бағдар
беру жұмыстарын жүйелендіру;

6) АМБК кешенді автоматтандыруды сандық басқару сапасын жүргізу;

7) WorldSkillsқозғалысын жандандыру барысында наубайхана ісі бойынша
жұмыс берушілермен бірге құзіреттілік Орталықтарын ашу және дуальды оқытуды
ұлғайту, тәлімгерлерді тарта отырып дуалды оқыту жүйесін басқа да
мамандықтарға тарату, өндірістік оқыту шеберлеріне қаржылай көмек көрсету;

8)
1226000-«Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті
ұйымдастыру мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриат білім беру
бағдарламаларын енгізу;

9) қосымша қызмет көрсету аумағын кеңейту;

10) екітілділік оқытуды біртндеп дамытуды ұйымдастыру
және халықаралық білім беру бағдарламаларын кеңейту;

11) «Рухани жаңғыру» аумағында рухани-адамгершілік құндылықтары
және салауатты өмір салтын нығайту;

12)«Холдинг Кәсіпқор»  модульді-құзіреттілік бейінді есепке ала
отырып дайындалған жаңартылған типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын оқу
процессіне енгіздіру жұмыстарын жетілдіру;

13) оқушыларға кәсіпкерлік сананы
қалыптастыру;

14) институциональды және мамандандырылғанаккредитациядан өту.

Жоспарды жүзеге асырудың мақсаттық көрсеткіштері

(индикаторы)

1. ТжКБ Жалпыға міндетті білім беру бағдарламаларының стандарттарын сай колледждің материалдық-техникалық базасының сай болуы;

2. Білім беру бағдарламаларын бизнес-орта мен кәсіпкерлікті есепке ала отырып дайындау;

3. Оқытушылар құрамын педагог-новатор, кәсіби шеберлік конкурстардың қатысушылары мен бизнес ортаның коучерлерінен жаңартып алу;

4. Студенттердің қалалық, республикалық олимпиадалар, сайыстар, WorldSkills
халықаралық чемпионат қозғалысына қатысуының белсенділігін арттыру;

5. Маманның өз бетінше карьералық өсуіне іргетасын қаауға мүмкіндік жасау және болашақта жұмысқа орналасуына әрекет ету;

6. Халықаралық стажировокалар санын көбейту және кәсіпорын базасында оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің стажировкадан өтусанын көбейту;

7. Электронды оқулықтар, оқу құраладарын және де Интернет-ресурстармен баспаларда жарық көрген оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерін ынталандыру;

8. Инновациялықбілім беру бағдарламалары «Кәсіпқор», «Өрлеу», шетел бағдарламалары бойынша білім алған оқытушылар санын көбейту;

9. Барлық білім бағдарламаларына қатысушылардың ақпараттық порталға қолжетімділігін қамтамасыз ету;

10. Өз қызметінде АКТТ қолданатын оқытушылар мен студенттер санын арттыру;

11. Мультимедиялық құралдарман жабдықталған шеберханалар мен лабораториялар санын арттыру.

Жоспардың іске асу мерзімі 

жыл (2018 – 2023жж.)

Шараның бағдарламаларына қысқаша мінездеме

Жетілдіру:

– бакалавриатта оқудың
мерзімін қасқарту үшін ТОЖ ЖООның оқу бағдарламаларымен біріктіру арқылы
мамандар дайындау жолдарын жаңарту;

-оқытушылар мен шеберлердің кәсіби құзіреттілігі;

-қаржылай-экономикалық механизмдер;

-жұмыс берушілер тарапынан қаржы жабдықтарын тарта
отырып, серіктестік байланысты жетілдіру арқылы болашақта мамандар дайындауда
келісімді-мақсатты жетілдіру;

-«Рухани жаңғыру» қоғамдық сана және салауатты өмір
салты аумағындағы тәрбие жұмысы;

-ақпараттық білім беру ортасын дамыту;

колледжді басқару жүйесі;

-жұмысберушілермен байланысты бекіту . (мың.тг.)

Қаржыландырудың көлемі мен көздері (мың.тг)

Қаржыландыру көздері

2018ж.

2019ж.

2020ж.

Мемлекеттік
бюджет қорынан

591292

631200

671780

Жеке
тапсырыс берушілерден

(
кәсіпорын, ата-аналар,
оқушылар

93600

95000

98000

Жоспардың Интернет желісіндегі мекен-жайы 

www.ambk.edu.kz